RODO

Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały nam przekazane w celu realizacji działalności leczniczej, informujemy Państwa, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Danych Osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, dalej zwany SPZOZ, z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1,
e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, tel. 85 833 43 30.

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych osobą do kontaktu jest:
Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@spzoz-bielsk.pl, tel. 85 833 43 30, fax 85 833 43 05.

Pani/Pana/małoletniego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności:

Ø w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa . Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego;

Ø za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie SPZOZ oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących SPZOZ lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

Ø na podstawie zgody (art. 9 ust.2 lit. a RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności: osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej; Narodowemu Funduszowi Zdrowia; innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; dostawcom systemów informatycznych i usług IT; podmiotom świadczącym usługi prawnicze; innym podmiotom i organom upoważnionym ; dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i obrony roszczeń, wskazany m.in. w ustawie z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych małoletniego, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Od czynności podjętych przez ADO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 w szczególności z ustawą: z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; z dn. 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2 na mocy art. 26 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

1. Klauzula RODO kandydat do pracy

2. Klauzula RODO korespondencja

3. Klauzula RODO monitoring

4. Klauzula RODO monitoring pracownik, zleceniobiorca, kontrahent

5. Klauzula RODO oferent, kontrahent

6. Klauzula RODO pacjent

7. Klauzula RODO pracownik

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi praw z RODO dla pacjenta na stronie rododlapacjenta.pl

Skip to content