PRACA – specjalista psychoterapii uzależnień – DOTU, PTU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ – w trakcie, tj. „osoba uczestnicząca w programie szkolenie w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień”

Miejsce pracy:

  • Dzienny oddział terapii uzależnień od alkoholu w  SPZOZ w Bielsku Podlaskim,
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu w  SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Wymagane kwalifikacje:

Osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty – osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
  2. posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
  3. posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty;

Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę,
  • dokumenty potwierdzające ww. kwalifikacje
  • CV.

Kandydatów aplikujących do pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim prosimy o:

  • zapoznanie się z załączoną poniżej klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie, 
  • dołączenia do podania poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych pod podaniem

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnej rekrutacji do SPZOZ w Bielsku Podlaskim, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim przez okres najbliższych 12 miesięcy.

[  ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*  Właściwe zaznaczyć krzyżykiem [X]

……………………………………
Podpis kandydata do pracy

Klauzula RODO – Kandydat do pracy

Rekrutacja jest prowadzona w formie pisemnej i elektronicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów:

Pocztą tradycyjną/elektroniczną lub osobiście:

Punkt Informacyjno-Kancelaryjny SPZOZ w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 1,

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl  godziny: 7:00-14:35

kontakt tel: 85 833 43 30 / fax: 85 833 43 05

Accessibility