Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym/ izbie przyjęć,
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego i kierowcy transportu sanitarnego w szpitalnym oddziale ratunkowym/ izbie przyjęć i ambulatorium,
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza/ lekarza specjalisty w oddziale urazowo-ortopedycznym w ramach dyżurów medycznych.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza/ lekarza specjalisty w poradni urazowo-ortopedycznej.
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza/ lekarza specjalisty w poradni preluksacyjnej.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony od 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku.
 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1,
  w budynku „A” głównego kompleksu szpitala – pok. nr 026 w  godz.: 7.00 – 14.35 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 86.
 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne
  w zakresie….(podać numer)’’ w sekretariacie SPZOZ, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2021 r. do godz. 10.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej SPZOZ w Bielsku Podlaskim (pok. nr E.102 – BUDYNEK „E” kompleksu Szpitala) przy ul. Kleszczelowskiej 1 w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10.15.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
 11. Oferenci będą sprawdzeni w rejestrze przestępstw na tle seksualnym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

Bielsk Podlaski, 07.05.2021 r.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Mirosław Reczko

Ogłoszenie o konkursie z dnia 07.05.2021

SWKO 07.05.2021

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content