Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 31.10.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania pacjenta od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (udzielanie świadczeń w miejscu, dniach i godzinach wynikających z harmonogramu udzielania świadczeń ustalanego między stronami), a także wykonywanie innych czynności z tym związanych, zwanych dalej świadczeniami, stosownie do potrzeb i na zasadach obowiązujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale dziecięcym w ramach dyżurów medycznych, w tym również udzielanie konsultacji w zakresie pediatrii w oddziale ginekologicznym i położniczo – noworodkowym oraz neonatologicznym (udzielanie świadczeń w miejscu, dniach i godzinach wynikających  z harmonogramu udzielania świadczeń ustalanego między stronami),a także wykonywanie innych czynności z tym związanych, zwanych dalej świadczeniami, stosownie do potrzeb i na zasadach obowiązujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Bielsku Podlaskim.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU 

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy
  Kleszczelowskiej 1, w budynku „A” głównego kompleksu szpitala – parter pok. nr A.026 w  godz.: 7:00 – 14:35 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 86.
 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie….(podać numer)’’ w punkcie informacyjno-kancelaryjnym SPZOZ, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 10:00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dziale organizacji i jakości (pok. nr A.026), w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10:15.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim,
  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
 11. Oferenci będą sprawdzeni w rejestrze przestępstw na tle seksualnym na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Bożena Grotowicz
Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne

SWKO 31.10.2019

Accessibility