Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 29.01.2019 r.

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza specjalisty w oddziale obserwacyjno-zakaźnym i w poradni chorób zakaźnych oraz pełnienie funkcji koordynatora tych komórek.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale obserwacyjno-zakaźnym
  w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych oraz udzielanie świadczeń w poradni chorób zakaźnych.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale obserwacyjno-zakaźnym
  w ramach dyżurów medycznych.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze koordynatora oddziału dziecięcego i dziecięcej izby przyjęć, w tym również udzielanie konsultacji w zakresie pediatrii w oddziale dziecięcym, ginekologicznym i położniczo-noworodkowym oraz neonatologicznym.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale dziecięcym w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych, w tym również udzielanie konsultacji w zakresie pediatrii w oddziale dziecięcym, ginekologicznym i położniczo-noworodkowym oraz neonatologicznym.
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarza w oddziale dziecięcym w ramach dyżurów medycznych w tym również udzielanie konsultacji w zakresie pediatrii w oddziale dziecięcym, ginekologicznym i położniczo-noworodkowym oraz neonatologicznym.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania naczas określony do dnia 30 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia w formie aneksu.
 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy
  Kleszczelowskiej 1 w budynku administracji – parter pok. nr 2 w  godz.: 7.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 09.
 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie…. (podać numer)’’ w punkcie informacyjno-kancelaryjnym w SPZOZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2019 r. do godz. 10.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dziale organizacji i jakości (pok. nr 16), w dniu 05.02.2019 r. o godz. 10.15.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim,
  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
 11. Oferenci będą sprawdzeni w rejestrze przestępstw na tle seksualnym na podstawie art. 21 ustawy
  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.).

 

                                                                        Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 29.01.2019 r.

SWKO 29.01.2019

Accessibility