Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne z dnia 14.01.2019 r.

Ogłoszenie
o konkursie na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.).

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w następujących zakresach:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza z zakresu nocnej
  i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania pacjenta
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza na Bloku Operacyjnym.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza
  w Dziennym Oddziale onkologiii chemioterapii, w poradni onkologii i chemioterapii
  oraz w punkcie onkologii i chemioterapii.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w Oddziale obserwacyjno-zakaźnym w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych.
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w Oddziale rehabilitacyjnym w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych.
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w Oddziale wewnętrznym w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych.
 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w Oddziale chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych.
 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w poradni chirurgicznej i urologicznej.
 10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim i POZ filia w Orli.
 11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze położnej w Oddziale ginekologicznym
  i położniczo-noworodkowym
  w godzinach podstawowej pracy oddziału oraz w ramach dyżurów medycznych.

 

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia w formie aneksu.
 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy Kleszczelowskiej 1 w budynku administracji – parter pok. nr 2 w  godz.: 7.00 – 14.00 oraz na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85 833 43 09.
 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie….(podać numer)’’ w sekretariacie SPZOZ,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dziale organizacji i jakości (pok. nr 16), w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10.15.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 9. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 10. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim,
  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
 11. Oferenci będą sprawdzeni w rejestrze przestępstw na tle seksualnym na podstawie art. 21 ustawy
  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.).

 

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 14.01.2019 r.

SWKO 14.01.2019

Accessibility