Ogłoszenie o konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie opisu badań TK i RTG oraz radiologii klasycznej w oparciu o teleradiologię

OGŁOSZENIE


O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

Na podstawie art. 26 i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U.2022 poz.633 z późn. zm.)

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

Tel.: 85 833 43 30, fax 85 833 43 05, e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, www.spzoz-bielsk.pl

ZAPRASZA

Do składania ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w„ zakresie opisu badań TK i RTG oraz radiologii klasycznej w oparciu o teleradiologię , a także wykonywanie innych czynności z tym związanych, zwanych dalej świadczeniami, stosownie do potrzeb i na zasadach obowiązujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 1. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta niezwłocznie po upływie terminu do złożenia odwołania lub rozpatrzenia odwołania na czas określony od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
 2. Materiały konkursowe udostępniane są w siedzibie Zamawiającego w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1,
  w budynku „A” głównego kompleksu szpitala – pok. nr B.002 (2) w godz.: 7.00 – 14.35 oraz na stronie internetowej spzoz-bielsk.pl, informacje telefoniczne – 85833 43 09.
 3. Projekty umów udostępnione są w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn przed dniem jego rozstrzygnięcia.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs na świadczenia zdrowotne
  w zakresie….(podać numer)’’ w punkcie informacyjno- kancelaryjnym SPZOZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2022 r. do godz. 10.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej SPZOZ w Bielsku Podlaskim (pok. nr E.102 – BUDYNEK „E” kompleksu Szpitala) przy ul. Kleszczelowskiej 1 w dniu 21.09.2022 r. o godz. 10.15.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 10. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 11. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Bielsk Podlaski, 13.09.2022 r.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaski
Mirosław Reczko

 

Ogłoszenie z dnia 13.09.2022-sig

 Zarządzenie nr 38 2022-sig

SWKO 13.09.2022-sig

OFERTA KONKURSOWA

Skip to content