Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                                    OGŁOSZENIE

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko

 Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
 2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Bielsku Podlaskim:
  Materiały zostaną udostępnione na pisemny wniosek kandydata złożony do Przewodniczącego Komisji Konkursowej, w miejscu określonym przez Przewodniczącego, tj. w Sekretariacie SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1
 3. Stanowisko objęte konkursem:
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1.
 4. Wymagane kwalifikacje kandydata:
  Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim powinien spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. poz. 896 ze zm.), tj.:
  • posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
  • posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
 1. Wymagane od kandydatów dokumenty:
  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć pisemne oferty zawierające:
  1) podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
  2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
  3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
  1) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 14:35, lub przesłać pocztą na adres: SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski (decyduje data wpływu oferty do SPZOZ). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski”.
  2) Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
  3) Dokumenty przedłożone w odpisach lub kopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 2. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
  1) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim Nr 19/2022 z dnia 23.05.2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
  2) Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w Sali konferencyjnej (budynek E, I piętro). Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi dnia 21.06.2022 r. o godzinie 10:00.
  3) O wyznaczonej dacie przeprowadzenia konkursu każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie.
  4) O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.
 3. Klauzula Informacyjna:
  Administratorem Danych Osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, dalej zwany SPZOZ, z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1, e-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl, tel. (85) 833 43 30, fax (85) 833 43 05. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych osobą do kontaktu jest powołany przez Administratora Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@spzoz-bielsk.pl, tel. (85) 833 43 30, fax (85) 833 43 05.

Bielsk Podlaski, 10.06.2022 r.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Mirosław Reczko

ZARZĄDZENIE NR 25.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastepcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie

 

Skip to content