Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 25/93/24
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 2 lipca 2024 r.

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko

 Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska
1

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Bielsku Podlaskim:

Materiały zostaną udostępnione, na pisemny wniosek kandydata złożony do Przewodniczącego Komisji Konkursowej, w miejscu określonym przez Przewodniczącego, tj. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 (Biuro Obsługi Klienta).

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1 (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej).

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:

Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Bielsku Podlaskim powinien spełniać wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Wymagane dokumenty od kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć pisemne oferty zawierające:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • koncepcja funkcjonowania szpitala i poradni specjalistycznych;
 • informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu pracy na stanowisku objętego konkursem, oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym konkursem;
 • oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, o prowadzeniu / nieprowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o konkursie).
 1. Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski (decyduje data wpływu oferty do Starostwa). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska1, 17-100 Bielsk Podlaski”. 2) Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty przedłożone w odpisach lub kopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 1. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
 • Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą nr III/18/24 z dnia 3 czerwca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
 • Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bielsku

Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, w sali posiedzeń nr 207 (II piętro) dnia 23 lipca 2024 r. o godzinie 9.00.

 • O wyznaczonej dacie przeprowadzenia konkursu każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie.
 • O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.
 1. Klauzula Informacyjna:

Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski, z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.

Szczegółowy Obowiązek Informacyjny umieszczony jest na stronie BIP Urzędu:

http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/starostwo/ochrona_danych_osobowyc.html

 

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

(podpis elektroniczny)

Uchwała ZP Nr 25-93-24

załącznik nr 1 do Uchwały ZP Nr 25-93-24

załącznik nr 2 do Uchwały ZP Nr 25-93-24

Załącznik KRS

Skip to content