OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bielsk Podlaski, dnia 24.10.2022 r.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

będącego własnością

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

tel. 85/833 43 30, fax 85/833 43 05, www.spzoz-bielsk.pl, e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

Sprzedaż samochodu osobowego przeprowadza się na podstawie § 2, 3, 4 Uchwały Nr XII/86/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30.11.2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i zakupu majątku trwałego będącego w posiadaniu SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

I. Organizator przetargu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski

II. Przedmiot przetargu:

1. Samochód osobowy:
1) Marka i typ pojazdu – Skoda Octavia Combi
2) Kolor – beżowy
3) Pojemność – 1.390 cm3 – benzyna
4) Przebieg – 333 tys. km
5) Dopuszczalna masa – 1.940 kg
6) Numer rejestracyjny – BBI 14KH
7) Numer identyfikacyjny – TMBJJ21Z698013702
8) Rok produkcji – 2009
9)Pojazd sprawny

III. Tryb przetargu:

1. Przetarg ma formę publicznego pisemnego przetargu ofertowego.

2. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

3. Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2) adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
3) numer telefonu,
4) numer PESEL, REGON, NIP,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oferowaną cenę brutto,
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
9) dowód wpłacenia wadium.

IV. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży:

1. Cena wywoławcza przy sprzedaży samochodu Skoda Octavia Combi wynosi 8000,00 zł. brutto (słownie – osiem tysięcy złotych 00/100).

2. Oszacowana cena jest ceną minimalną. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wnieść w terminie do 8.11.2022 roku do godz. 09:30,w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy: 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003 lub w kasie SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowska 1.

4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostały odrzucone, a w przypadku zamknięcia przetargu bez wyboru oferty, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru, odrzuceniu oferty, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru. Wadium oferenta, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży – zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

V. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opieczętowanej kopercie w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być zaadresowana na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
17-100 Bielsk Podlaski
Kleszczelowska 1
„Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Combi”

2. Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w siedzibie SPZOZ w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1.

3. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 8.11.2022 roku do godziny 10:00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

4. Wpłynięcie jednej ważnej oferty wystarczy do rozstrzygnięcia przetargu.

5. Obecność oferentów podczas otwarcia kopert nie jest obowiązkowa.

6. Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

7. Oferent, którego oferta wygra przetarg będzie bezzwłocznie poinformowany i zaproszony do podpisania umowy kupna-sprzedaży. Wszelkie koszty związane z opłatami i kosztami ponosi nabywca pojazdu.

8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

9. SPZOZ w Bielsku Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

VI. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania przetargu:

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, pokój nr A.013 w dniu 8.11.2022 r. o godz. 10:10.

2. Termin związania ofertą organizator określa na 14 dni.

VII. Miejsce i termin udostępnienia do obejrzenia przedmiotu sprzedaży:

1. Zbywany pojazd będzie udostępniony zainteresowanym do oględzin w dni powszednie w godzinach 900 – 1300 (po wcześniejszym uzgodnieniu) od dnia ogłoszenia przetargu do dnia składania ofert w siedzibie Sprzedającego.

2. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i pojazdu udziela – Adam Jarząbski – kierownik działu technicznego tel. 85/833 43 69.
VIII. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. III lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


IX. Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

2. Komisja przetargowa może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty.

3. Komisja przetargowa obowiązana jest powiadomić uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru na stronie internetowej SPZOZ.

4. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę jednak nie dłużej niż 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży i wystawienia faktury.

6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia.

7. Całkowite koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie – dane osobowe (RODO)

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

                                                                                                                                 Dyrektor SPZOZ

                                                                                                                               dr Mirosław Reczko

Ogłoszenie sprzedaż Skoda Octavia Combi

Skip to content