Oferta pracy na Starszą Księgową/Starszego Księgowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,

 zatrudni:

Starszą księgową/Starszego księgowego

Oferujemy:
• pracę w ramach umowy o pracę – pełny etat

Wymagania:
• wykształcenie – średnie (5 lat pracy w zawodzie); wyższe (2 lata pracy w zawodzie);
• kursy kierunkowe

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Sporządzanie list płac stanowiących podstawę wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę
i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

2. Wyliczanie wysokości wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.

3. Wyliczanie wysokości wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.

4. Sporządzanie rozdzielnika płac i przekazywanie go do Działu Księgowości.

5. Dokonywanie potrąceń na listach płac.

6. Sporządzanie list wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na listach płac z tytułu udzielonych pożyczek, a także ewentualne prowadzenia działań windykacyjnych w przypadku spóźnień w spłacie zadłużenia.

7. Sprawdzanie dokumentów do sporządzenia list płac pod względem formalno-rachunkowym.

8. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US – prawidłowe i terminowe naliczanie comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na fundusz pracy oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczanie świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych.

9. Przygotowywanie wydruków RMUA o przekazanych składkach i wypłaconych świadczeniach dla pracowników.

10. Uzgadnianie z księgowaniami na koniec każdego miesiąca wysokości naliczeń i wypłat wynagrodzeń, składek ubezpieczenia społecznego oraz podatku od wynagrodzeń w programie komputerowym FK.

11. Sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń, w tym również w sprawach emerytalno-rentowych byłych i czynnych pracowników.

12. Ustalanie uprawnień i naliczanie zasiłków należnych pracownikom.

13. Sporządzanie sprawozdań w obowiązujących terminach z zakresu prowadzonych spraw.

14. Sporządzanie analiz płacowych, prognoz i sprawozdawczości dotyczącej płac.

13. Właściwe sporządzanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji zarobkowej, związanej
z zasiłkami, deklaracji ZUS, podatkowych itp.

14. Prowadzenie pomocniczo obsługi kasy SP ZOZ.

Wszystkie aplikacje CV, list motywacyjny jak również dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz inne dokumenty stwierdzające dorobek
i kwalifikacje zawodowe kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spzoz-bielsk.pl lub przesłać na adres: SPZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zapytania można kierować pod nr tel. 85 833 43 25 (Dział ekonomiczny).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w SPZOZ

 

Skip to content