Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących

Informacja dla osób głuchoniemych i niedosłyszących

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam osoby uprawnione1 o dostępnych środkach komunikacji:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z dostępnych środków wspierających komunikowanie się:

a) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@spzoz-bielsk.pl,

b) przesyłanie faksów na numer: 85 833 43 05,

c) listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy, osoba uprawniona powinna zgłosić zamiar skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Szpital co najmniej 3 dni robocze przed ich terminem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

a) imię i nazwisko Pacjenta,

b) nr PESEL,

c) adres zamieszkania,

d) sposób kontaktu (e-mail, numer faxu, numer telefonu do kontaktu za pośrednictwem sms),

3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej2 w kontaktach ze Szpitalem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

1 Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
2 Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content