Dofinansowanie z Województwa Podlaskiego

W dniu 11 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim podpisał z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego”.
Wniosek o dofinasowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna; Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.
Wartość projektu wynosi 5.756.167,96 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 4.586.460,39 zł. Na realizację inwestycji przyznane zostało dofinansowanie stanowiące 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 3.898.491,28 zł. Wkład własny szpitala wynosi 1.857.676,68 zł.
Więcej informacji na temat podpisania umowy na stronie:

http://wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/zdrowie_pomoc_spoleczna/blisko-6-mln-zl-na-nowoczesny-sprzet-dla-szpitala-w-bielsku-podlaskim.html

 

Skip to content