Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo- Ortopedycznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

P.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim

Adres podmiotu leczniczego: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1

ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo- Ortopedycznego

Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 430) oraz art. 49 ust.1 pkt 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. ( t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 799 z późn. zm.)

I. Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje, staż pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. 2023 poz. 1515).

Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

II. Kandydaci zgłaszając się do konkursu składają: ( zgodnie z 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz.430 )

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego danego stanowiska;
  3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu ( pielęgniarki );
  4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko oraz oświadczenie, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, których treść znajduje się poniżej treści ogłoszenia o konkursie.

Kopie dokumentów składanych do konkursu ( dotyczących kwalifikacji, uprawnień, inne), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez kandydata na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem : „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo- Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” w Sekretariacie SP ZOZ w Bielsku Podlaskim lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego kandydata. Termin składania dokumentów upływa w ciągu 10 dni od dnia daty publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego,  strony internetowej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

IV. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Kleszczelowska 1, 17-100 Bieslsk Podlaski w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
O dokładnym terminie przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

V. Informacja dotycząca udostępniania materiałów: materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego ( SPZOZ w Bielsku Podlaskim ), można uzyskać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zgłoszenie konkursu-sig

Ogłoszenie ( Ortopedia )-sig

2. Oświadczenie kandydata

Skip to content