O NAS

Szpital prowadzi działalność leczniczą w rodzajach:

 1. stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
 • szpitalne,
 • inne niż szpitalne – udzielane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
 • podstawowe,
 • specjalistyczne,
 • rehabilitację leczniczą,
 • badania diagnostyczne i laboratoryjne.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych ustawami, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilno-prawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi.

Szpital może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z:

 1. podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, w zakresie zadań określonych w statucie tego podmiotu,
 2. podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Szpital może realizować programy terapeutyczne oraz programy lekowe w zakresach i na zasadach określonych odrębnymi umowami.

Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

 1. sprawowanie opieki medycznej w systemie stacjonarnym całodobowym, stacjonarnym dziennym, systemie opieki ambulatoryjnej oraz w warunkach domowych, w tym:
 • badania i porady lekarskie,
 • leczenie i rehabilitacja lecznicza,
 • badania diagnostyczne, w tym analitykę medyczną,
 • pielęgnacja chorych,
 • pielęgnacja osób niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
 • opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem i połogiem,
 • opieka nad noworodkiem i dzieckiem w warunkach szpitalnych i innych niż szpitalne,
 1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych,
 2. udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. udzielanie świadczeń nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, w tym wyjazdowej,
 4. wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
 5. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy,
 6. zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,
 7. czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

>>> Historia SPZOZ

>>>Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Skip to content