Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego

„Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego”

 

Oś priorytetowa VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

Wartość projektu 5.756.167,96

Dofinansowanie 3.898.491,28

Koszty kwalifikowalne 4.586.460,39

Termin realizacji 30.06.2018 – 30.11.2019

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Cele bezpośrednie wynikające z realizacji projektu:

 • zapewnienie odpowiednich standardów diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia,
 • wzmocnienie profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń układu naczyniowego poprzez doposażenie Poradni chirurgicznej w aparat USG Doppler,
 • zwiększenie dostępu do rehabilitacji po przebytych zabiegach operacyjnych poprzez przesunięcie świadczeń rehabilitacyjnych z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego do Poradni,
 • zapewnienie ciągłego procesu sterylizacji narzędzi na potrzeby zabiegów operacyjnych
  w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz chorób układu krążenia,
 • wzmocnienie roli poradni specjalistycznych w procesie opieki koordynowanej,
 • zmniejszenie zjawiska przerywania aktywności zawodowej z powodu schorzeń układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia,
 • wzrost kompetencji kadr medycznych w zakresie wykonywania specjalistycznych zabiegów mikrochirurgicznych, endowaskularnych, małoinwazyjnych, artroskopowych i endoprotezoplastyki.

Zakres projektu:

 • zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Poradni urazowo-ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Poradni chirurgicznej,
 • przebudowa i wyposażenie centralnej sterylizatorni.

 

 

Skip to content