Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

„Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim”

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych

 

Wartość projektu 2.851.929,07 PLN

Dofinansowanie 2.124.877,65 PLN

Koszty kwalifikowalne 2.499.856,15 PLN

Termin realizacji 05.04.2019 – 28.02.2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Cele bezpośrednie wynikające z realizacji projektu:

  • zwiększenie dostępu do opieki długoterminowej poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  • podniesienie standardu pobytu i bezpieczeństwa pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,
  • poprawa warunków opieki nad pacjentami starszymi i niesamodzielnymi,
  • zwiększenie dostępu do rehabilitacji poprzez zakup niezbędnej aparatury medycznej.

Zakres projektu:

  • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi,
  • rozbudowa budynku „Z” na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  • modernizacja części istniejącej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  • zakup aparatury medycznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Skip to content