Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii

“Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w nowoczesną aparaturę medyczną”

Nr projektu WND-RPPD.08.04.02-20-0047/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.

Wartość projektu 2.531.215,65

Dofinansowanie 2.151.533,29

Koszty kwalifikowalne 2.531.215,65

Termin realizacji 09.10.2018 – 14.01.2019

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii.

Cele bezpośrednie wynikające z realizacji projektu:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu,
 2. podniesienie standardów opieki medycznej nad matką i dzieckiem,
 3. wzmocnienie diagnostyki położniczej poprzez doposażenie poradni K w nowoczesny aparat USG,
 4. podniesienie jakości diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych,
 5. zwiększenie dostępu do rehabilitacji pacjentek oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego poprzez kontynuację leczenia w dziennym ośrodku rehabilitacji,
 6. skrócenie czasu pobytu pacjentów w szpitalu poprzez przeniesienie części procedur do AOS,
 7. poprawa komfortu oraz warunków pobytu pacjentek na oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym,
 8. wzmocnienie roli poradni specjalistycznych w procesie opieki koordynowanej,
 9. wzrost kompetencji kadr medycznych w zakresie diagnostyki wad rozwojowych płodu, diagnostyki nietrzymania moczu oraz histeroskopii diagnostycznej.

Zakres projektu:

 1. Zakup aparatury medycznej, wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby:
 • oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego,
 • oddziału neonatologicznego,
 • Poradni K w Bielsku Podlaskim,
 • POZ,
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym.

 

Skip to content