PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Podstawowa Opieka Zdrowotna

w Bielsku Podlaskim,

Kleszczelowska 1,
17-100 Bielsk Podlaski,
85 – 833 – 43 – 77,
kom. 731 - 065 - 500

PUNKT SZCZEPIEŃ TEL. 570 877 100

Lekarze przyjmujący:

Koordynator POZ- lek. Katarzyna Ignatiuk, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

lek. Mirosława Jakubowska, specjalista w dziedzinie pediatrii,

lek. Grzegorz Reszetnikow, specjalista chorób wewnętrznych.

Położna środowiskowa:

Agnieszka Stokowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

w Bielsku Podlaskim – filia w Orli,

Bielska 18a,
17-106 Orla,
tel. (85) 739 – 20 – 83,

Lekarze przyjmujący:

Koordynator POZ filia w Orli- lek. Katarzyna Ignatiuk, specjalista medycyny rodzinnej,

lek. Alicja Szczepanowska, specjalista medycyny rodzinnej.

Położna środowiskowa:

Agnieszka Stokowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Brańsku,

Jana Pawła II 10,
17-120 Brańsk,
tel. (85) 655 – 05 – 22,
kom. 575 -703- 500

PUNKT SZCZEPIEŃ  TEL. 731 096 500

Lekarze przyjmujący:

Koordynator POZ w Brańsku- lek. Ewa Kierdelewicz, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista w zakresie chorób zakaźnych

lek. Ahmad Issa

Położna środowiskowa:

mgr Małgorzata Kowalczuk, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego.

 

DEKLARACJE WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY POZ

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie w NFZ ma prawo (nie częściej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego*) wybrać jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i położną POZ. Przy składaniu deklaracji do przychodni nie ma obowiązku wyboru placówki medycznej najbliższej miejscu zamieszkania.

Dzieci przed ukończeniem 3 miesiąca życia, nieposiadające numeru PESEL, zgłaszane są
na podstawie numeru PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach,
  w domu pacjenta,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
 • poradę patronażową,
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

*Przy każdej kolejnej zmianie deklaracji pacjent jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 80 zł.
W przypadku, gdy zmiana następuje z przyczyn niezależnych od pacjenta, zostaje on z w/w opłaty zwolniony.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, w domu pacjenta,
 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku do 6 r.ż.,
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta na podstawie zleceń lekarzy,
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują: 

 • wizytę w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, w domu pacjenta,
 • wizytę patronażową,
 • wizytę profilaktyczną,
 • świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • prowadzenie edukacji przedporodowej począwszy od 21 tygodnia ciąży
  do rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż:
 • jeden raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,
 • dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 32 tygodnia ciąży
  do rozwiązania,
 • opieka nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą
  w okresie połogu,
 • realizacja w formie wizyt domowych, pooperacyjnej opieki pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami
  z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • doradztwo dyrekcji szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.

Porady udzielane są w kilku językach:

 • w języku polskim,
 • w języku angielskim,
 • w języku rosyjskim,
 • w języku ukraińskim
 • w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.  TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.

Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę,
e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00,
  od poniedziałku do piątku),
 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu

Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący
o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza, pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony
na podstronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/),  gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Skip to content