PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

DEKLARACJE WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY POZ

Każda osoba posiadająca ubezpieczenie w NFZ ma prawo (nie częściej niż 2 razy w ciągu roku kalendarzowego*) wybrać jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i położną POZ. Przy składaniu deklaracji do przychodni nie ma obowiązku wyboru placówki medycznej najbliższej miejscu zamieszkania.

Dzieci przed ukończeniem 3 miesiąca życia, nieposiadające numeru PESEL, zgłaszane są
na podstawie numeru PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

w Bielsku Podlaskim,

Kleszczelowska 1,
17-100 Bielsk Podlaski,
85 – 833 – 43 – 77,
kom. 731 - 065 - 500

Lekarze przyjmujący:

Koordynator POZ- lek. Katarzyna Ignatiuk, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,

lek. Mirosława Jakubowska, specjalista w dziedzinie pediatrii,

lek. Grzegorz Reszetnikow, specjalista chorób wewnętrznych,

lek. Patrycja Chruściel- Żyłka.

Położna środowiskowa:

Agnieszka Stokowska

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

w Bielsku Podlaskim – filia w Orli,

Bielska 18a,
17-106 Orla,
tel. (85) 739 – 20 – 83,

Lekarze przyjmujący:

Koordynator POZ filia w Orli- lek. Katarzyna Ignatiuk, specjalista medycyny rodzinnej,

lek. Alicja Szczepanowska, specjalista medycyny rodzinnej,

lek. Patrycja Chruściel- Żyłka.

Położna środowiskowa:

Agnieszka Stokowska


Podstawowa Opieka Zdrowotna

w Bielsku Podlaskim – filia w Brańsku,

Jana Pawła II 10,
17-120 Brańsk,
tel. (85) 655 – 05 – 22,

Lekarze przyjmujący:

Koordynator POZ filia w Brańsku- lek. Ewa Kierdelewicz, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista w zakresie chorób zakaźnych,

lek. Grzegorz Reszetnikow, specjalista chorób wewnętrznych.

Położna środowiskowa:

Małgorzata Kowalczuk

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach,
  w domu pacjenta,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
 • poradę patronażową,
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

*Przy każdej kolejnej zmianie deklaracji pacjent jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 80 zł.
W przypadku, gdy zmiana następuje z przyczyn niezależnych od pacjenta, zostaje on z w/w opłaty zwolniony.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, w domu pacjenta,
 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku do 6 r.ż.,
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta na podstawie zleceń lekarzy,
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ,
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują: 

 • wizytę w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych przypadkach, w domu pacjenta,
 • wizytę patronażową,
 • wizytę profilaktyczną,
 • świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • prowadzenie edukacji przedporodowej począwszy od 21 tygodnia ciąży
  do rozwiązania, z częstotliwością nie większą niż:
 • jeden raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,
 • dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 32 tygodnia ciąży
  do rozwiązania,
 • opieka nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą
  w okresie połogu,
 • realizacja w formie wizyt domowych, pooperacyjnej opieki pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami
  z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • doradztwo dyrekcji szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Accessibility