NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim informuje,
że  świadczy usługi w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna „Ambulatorium”.

Świadczenia te udzielane są w lokalizacji, w której obecnie mieści się Przychodnia Rodzinna (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

ul. Kleszczelowska, tel. 85 833 43 77 lub kom. 731 065 500

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. Świadczenia te są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Obszar zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmuje grupę gmin: Bielsk Podlaski, Orla, Boćki, Czyże oraz miasto Bielsk Podlaski.

Świadczenia obejmują:

 • porady lekarskie dla dorosłych i dla dzieci niezależnie od wieku, w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy
  w miejscu jego zamieszkania  w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
  z wyłączeniem stanów zagrożenia życia, wypadków, urazów, porodu,
 • świadczenia pielęgniarskie w warunkach ambulatoryjnych lub w uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania, w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim
w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,
  a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej
  z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci
  i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Zasady realizowania świadczeń w rodzaju POZ w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

 1. Świadczenia udzielane są zarówno dorosłym jak i dzieciom, niezależnie od wieku dziecka.
 2. Czas oczekiwania na poradę lekarską ambulatoryjną / świadczenie pielęgniarskie ambulatoryjne lub w miejscu zamieszkania uzależniony jest od bieżącej liczby zgłaszających się pacjentów (do sześciu godzin) - W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach ciężkich należy zawsze niezwłocznie wzywać pogotowie ratunkowe 999 lub 112.
 3. Świadczenia pielęgniarskie w domu pacjenta udzielane są po zgłoszeniu zlecenia w Ambulatorium,
  nr tel.
  85 833 43 77 w godzinach realizowania umowy (18:00 – 8:00 w dni robocze, 8:00 – 8:00 w dni świąteczne).
 4. Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie realizowane w domu pacjenta w godz. 18:00 – 8:00
  w dni robocze oraz 8:00-8:00 dnia następnego w soboty, niedziele i dni świąteczne winno być wystawione odrębnie dla tych świadczeń. Zlecenia te przekazywane powinny być przez pacjenta lub jego opiekuna ustawowego, pielęgniarce wykonującej nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w domu pacjenta.
 5. Zlecenie na świadczenia pielęgniarskie winno zawierać informację o wcześniejszej realizacji zabiegów (data
  i godzina zabiegu, podpis). Zlecenie nie zawierające w/w informacji o wcześniejszej realizacji zabiegów nie będą wykonywane.
 6. Zlecenia na świadczenia u pacjentów objętych domową opieką paliatywną oraz pielęgniarską domową opieka długoterminową nie będą realizowane przez pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, bowiem zgodnie z zapisami zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie, winny być realizowana przez 7 dni w tygodniu przez personel medyczny wykonujący umowy w zakresie domowej opieki paliatywnej i domowej opieki długoterminowej.
 7. Zaświadczenia o niezdolności do pracy wydawane będą wyłącznie na dany dzień zgłoszenia w dni powszednie, osobom pracującym w trybie zmianowym, których praca przypada na czas po godz. 18:00. Odpowiednio
  w piątki, soboty, niedziele i święta zaświadczenia o niezdolności do pracy wydawane będzie na okres do pierwszego dnia zwykłej ordynacji POZ.
 8. Ordynacja leków obejmie dawki leków zapewniające ciągłość leczenia do dnia zwykłej ordynacji POZ. Dotyczy to także innych wydawanych zleceń i zaleceń do dnia zwykłej ordynacji POZ.
 9. Badania diagnostyczne z zakresu kompetencji POZ - zlecone zostaną wyłącznie te badania, których odroczenie do pierwszego dnia ordynacji POZ opóźniłoby znacząco postawienie właściwego rozpoznania i właściwy przebieg leczenia.
 10. Karty zgonu wystawiane będą wyłącznie w tych przypadkach, w których czas oczekiwania na wystawienie karty zgonu w ramach zwykłej ordynacji POZ, przekraczałby 24 godziny.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Uwaga! Nie należy mylić podstawowej działalności pogotowia ratunkowego, którą jest ratownictwo medyczne, ze świadczeniami realizowanymi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach ciężkich należy wzywać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112 - karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej opieki wyjazdowej lub ambulatoryjnej.

 

 

Skip to content