DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
woj. podlaskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty w formacie pdf
 • Certyfikaty w formie obrazów jpg

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1
 • E-mail: sekretariat@spzoz-bielsk.pl
 • Telefon: 85 833 43 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazdy o łagodnych kątach nachylenia:

 • wejście główne do Szpitala od ul. Kleszczelowskiej, wyposażone dodatkowo w poręcze,
 • wejście do dziecięcej Izby Przyjęć, wyposażone dodatkowo w poręcze,
 • wejście do POZ/Ambulatorium, wyposażone dodatkowo w poręcze,
 • wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • wejście do budynku Z – oddział obserwacyjno-zakaźny i ZOL,
 • wejście do budynku G, wyposażone dodatkowo w poręcze.

W budynkach Szpitala rozmieszczone są windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro:

 • wejście główne do Szpitala od ul. Kleszczelowskiej:
  • pierwsza znajduje się na prawo od wejścia głównego przy oddziale rehabilitacyjnym – poziom 0, posiada udogodnienie dla osób niewidzących
   w postaci głośnika, przez który dostarczana jest informacja na jakim poziomie winda się zatrzymała,
  • druga znajduje się na lewo od wejścia głównego do Szpitala naprzeciwko wejścia do SOR – poziom 0,
 • budynek Z.

Toalety przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne:

 • przy Medycznym Laboratorium Diagnostycznym – poziom 1,
 • w pomieszczeniach POZ/Ambulatorium,
 • w poczekalni poradni specjalistycznych (budynek A1).

Dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską.

W Izbach Przyjęć dostępne są dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Na terenie Szpitala wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

 • parking od ul. Kleszczelowskiej – 4 miejsca;
 • parking od ul. Białowieskiej – 4 miejsca;
 • parking przy POZ/Ambulatorium od ul. Kleszczelowskiej – 2 miejsca;
 • parking przy lądowisku – 2 miejsca.
Skip to content