DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej
www.spzoz-bielsk.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Na stronie internetowej znajdują się obrazki, które wymagają dodania bądź uściślenia opisów.
  • Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Na stronie internetowej znajdują się obrazki, które nie mają zwiększonego kontrastu dla osób słabowidzących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-18.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Drywulski, d.drywulski@spzoz-bielsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 8334337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szpital jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazdy o łagodnych kątach nachylenia:
– wejście główne do Szpitala od ul. Kleszczelowskiej, wyposażone dodatkowo w poręcze,
– wejście do dziecięcej Izby Przyjęć, wyposażone dodatkowo w poręcze,
– wejście do POZ/Ambulatorium, wyposażone dodatkowo w poręcze,
– wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
– wejście do budynku Z – oddział obserwacyjno-zakaźny i ZOL,
– wejście do budynku G, wyposażone dodatkowo w poręcze,
– wejście do oddziału rehabilitacyjnego, wyposażone dodatkowo w poręcze
– ciąg komunikacyjny dostosowany dla osób niepełnosprawnych przy poradniach specjalistycznych, budynek A1.

 

W budynkach Szpitala rozmieszczone są windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro:
* wejście główne do Szpitala od ul. Kleszczelowskiej:
– pierwsza znajduje się na prawo od wejścia głównego przy oddziale rehabilitacyjnym – poziom 0, posiada udogodnienie dla osób niewidzącychw postaci głośnika, przez który dostarczana jest informacja na jakim poziomie winda się zatrzymała,
– druga znajduje się na lewo od wejścia głównego do Szpitala naprzeciwko wejścia do SOR – poziom 0,
– winda w budynku Z dostosowana dla osób niepełnosprawnych, dla niewidzących w postaci głośnika.

 

Toalety przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne:
– przy Medycznym Laboratorium Diagnostycznym – poziom 1,
– w pomieszczeniach POZ/Ambulatorium,
– w poczekalni poradni specjalistycznych (budynek A1),
– przy Poradni kardiologicznej, poziom 0.

 

Dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską.
W Izbach Przyjęć dostępne są dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

 

Na terenie Szpitala wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
– parking od ul. Kleszczelowskiej – 4 miejsca;
– parking od ul. Białowieskiej – 4 miejsca;
– parking przy POZ/Ambulatorium od ul. Kleszczelowskiej – 2 miejsca;
– parking przy lądowisku – 2 miejsca.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content