Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje II edycję projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.…

W ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim otrzymał od Skarbu…

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19 29 grudnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem…

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu…

„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020…

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” Wartość inwestycji: 6.550.780,05 zł Wsparcie finansowe ze środków Budżetu Państwa: 5.097.159,49 zł Wsparcie finansowe z Powiatu Bielskiego: 1.274.289,87zł Środki własne SPZOZ w…

„Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”  24 czerwca 2019 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawarło z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim umowę o partnerstwie w realizacji Projektu „Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” Projekt…

„Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim” Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w…

“Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w nowoczesną aparaturę medyczną” Nr projektu WND-RPPD.08.04.02-20-0047/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla…

„Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego”   Oś priorytetowa VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.4.…

Skip to content