„Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim” Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w…

“Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w nowoczesną aparaturę medyczną” Nr projektu WND-RPPD.08.04.02-20-0047/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla…

„Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego”   Oś priorytetowa VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.4.…

Skip to content