Brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów

SPZOZ w Bielsku Podlaskim informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie zakończyło się:

  • w latach 1999 – 2001;

  • w latach 1996 – 1998 (dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia)

  • w latach 1988 – 1989 (pacjenci zmarli w szpitalu)

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji (pacjent, jego przedstawiciel lub w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji) mogą odebrać dokumentację do dnia 31-03-2023 roku. Po w/w terminie dokumentacja zostanie zniszczona zgodnie z obowiązującą procedurą. Informacji udziela dział Statystyki Medycznej SPZOZ w Bielsku Podlaskim pod numerem tel. 85 833 43 08.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Skip to content