Oferty pracy
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ortopedii i traumatologii. PDF Drukuj Email
czwartek, 19 kwietnia 2012 11:27

GŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

W dniu 19.04.2012 roku, w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 07/2012 Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim z dnia 06.04.2012r., w składzie:

1. Patrycja Sarnacka – przewodniczący.

2. Wojciech Wiśniewski – członek.

3. Katarzyna Sidorska – członek.

4. Elżbieta Nowak – członek.

5. Małgorzata Daniło – sekretarz.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu ortopedii i traumatologii realizowane w SPZOZ w Bielsku Podlaskim od 01.05.2012r.

 

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 11:44
Więcej…
 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń. PDF Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2012 14:36

 

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

w powiązaniu z art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1 – 5, art. 152, art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

1. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurów medycznych w oddziale chirurgicznym oraz wykonywanie badań endoskopowych (gastroskopii

i kolonoskopii).

2. Udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki w oddziałach szpitalnych: rehabilitacyjnym, obserwacyjno-zakaźnym oraz w ramach podstawowej opieki zdrowotnej całodobowo w zależności od potrzeb w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

3. Udzielanie świadczeń w charakterze pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym całodobowo w zależności od potrzeb w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

 

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 16:52
Więcej…
 
Ogłˆoszenie o konkursie 13_04_2012 PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2012 18:46

 

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)w powiązaniu z art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1 – 5, art. 152, art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz.2135 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:


1. Udzielanie świadczeń w oddziale rehabilitacji i w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej w systemie dziennymoraz pełnienie funkcji koordynatora w tych jednostkach; udzielanie świadczeń nie mniej niż 30 godzin tygodniowow ramach oddziału rehabilitacyjnego oraz nie mniej niż 20 godzin tygodniowo w ramach rehabilitacji w systemiedziennym.

2. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza koordynatora oddziału neonatologicznego - nie mniej niż 40 godzintygodniowo.

3. Udzielanie świadczeń w zakładzie opiekuńczo leczniczym, w tym pełnienie funkcji koordynatora - nie mniej niż 40 godzin tygodniowo.

4. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego - nie mniej niż 40 godzin tygodniowo.

5. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w szpitalnym oddziale ratunkowym.

6. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza w poradni dla kobiet „K” oraz całodobowo w zależności od potrzeb, wtym również w ramach dyżurów medycznych w oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym.

7. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w oddziale wewnętrznym.

8. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w oddziale obserwacyjno-zakaźnym.

9. Udzielanie świadczeń w charakterze lekarza całodobowo w zależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurówmedycznych w oddziale dziecięcym.

10. Udzielanie świadczeń w charakterze ratownika medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym całodobowo wzależności od potrzeb, w tym również w ramach dyżurów medycznych w/g ustalonego harmonogramu udzielaniaświadczeń.

11. Udzielanie świadczeń w charakterze fizjoterapeuty w oddziale rehabilitacyjnym i w ramach rehabilitacji prowadzonejw systemie dziennym w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

12. Udzielanie świadczeń w charakterze kierowcy - ratownika medycznego całodobowo w zależności od potrzeb w/g ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń.

 

Warunki konkursu ofert określone są w szczegółowych warunkach konkursu ofert (SWKO)

Regulamin pracy Komisji konkursowej, szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzemoferty udostępnione są na stronie internetowej: www.spzoz-bielsk.pl.Informacje na temat konkursu udzielane są pod numerami telefonu: 85 833 43 25; 85 833 43 70; fax 85 833 43 05

Oferty przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, w formiepisemnej i w zamkniętych kopertach należy składaćw Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 19.04.2012r. do godz. 13.00.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w dniu 19.04.2012r. o godz. 13.15.

 

Kryterium oceny ofert: ocena ofert dokonywana będzie według zaproponowanych cen.

 

Rozstrzygnięcia konkursu w dniu 20.04.2012 r. dokona Komisja Konkursowaw siedzibie SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1.

O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

SPZOZ w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferentowi przysługuje prawo do złożenia protestu i odwołania dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymiw SWKO.

 

Do pobrania załączniki:

formularze ofertowe, projekty umów, swko, regulamin - pliki pdf oraz pliki doc.

 

 

 
Konkurs ofert w zakresie ortopedii i traumatologii PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2012 07:41

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1 – 5, art. 152, art. 153

i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

w zakresie ortopedii i traumatologii

Warunki konkursu ofert określone są

w szczegółowych warunkach konkursu ofert (SWKO)

Regulamin pracy Komisji konkursowej, szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem oferty udostępnione są na stronie internetowej: www.spzoz-bielsk.pl.

 

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2012 11:39
Więcej…
 
Informacja o rozstrzygnięciu negocjacji PDF Drukuj Email
wtorek, 10 kwietnia 2012 14:13

Bielsk Podlaski, 10.04.2012r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NEGOCJACJI

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 05/2012 Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim z dnia 21.03.2012r., informuje co następuje:

1. W dniu 06.04.2012 roku w SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1,

przeprowadzono negocjacje z następującymi oferentami:

  1) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Adam Leoniuk 15-045 Białystok ul. Skorupska 22 lok. 26.

  2) Prywatna Praktyka Lekarska Ewa Berezowiec-Stulgis 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sadowa 9.

  3) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ireneusz Wojciech Rzepniewski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Przechodnia 4.

  4) Praktyka Lekarska Małgorzata Drągowska 15-351 Białystok ul. Wiejska 67/45.

  5) Indywidualna Praktyka Lekarska Jarosław Piotr Szymański 15-281 Białystok ul. Legionowa 11/100.

  6) Prywatna Praktyka Lekarska Jacek Pierko 15-204 Białystok ul. Andrukiewicza 4 m. 6.

  7) Prywatna Praktyka Lekarska Mirosław Rudko 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 2/11.

  8) Prywatna Praktyka Lekarska Joanna Łaszkiewicz 15-684 Białystok ul. Kazaneckiego 3.

  9) Prywatny Gabinet Lekarski chirurgia ogólna Zdzisław Tymosiak 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 29b m.8.

2. Komisja konkursowa doszła do porozumienia w zakresie cen z oferentami wymienionymi w punktach od 1-6.

3. Nie ustalono cen z następującymi oferentami:

  1) Prywatna Praktyka Lekarska Mirosław Rudko 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska 2/11.

  2) Prywatna Praktyka Lekarska Joanna Łaszkiewicz 15-684 Białystok ul. Kazaneckiego 3.

  3) Prywatny Gabinet Lekarski Chirurgia Ogólna Zdzisław Tymosiak 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 29b m.8.

Ceny w/w ofert przekraczały cenę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie świadczeń chirurgii ogólnej

W imieniu Komisji konkursowej

Patrycja Sarnacka

Przewodniczący komisji konkursowej

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 4 z 5
http://energy.stpsb.org/energy...ne&me=2766 viagra rezeptfrei spanien http://energy.stpsb.org/energy...ta&me=2874 mejor pagina comprar levitra viagra bruxelles
 • ou acheter cialis generique en ligne cialis non generique prix cialis suisse prix du cialis 20mg en pharmacie acheter levitra suisse
 • office 2010 home and student download iso autodesk alias surface 2015 office 2013 professional plus activation key lightroom 5 update mac download acrobat x pro full version
  adobe photoshop cs6 student edition 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...ional-plus 
  ms office 2011 product key 
  find ms office 2013 product key 
  http://ansr.cs.utah.edu/home/?...l-download